Apel Gaji o synchro-modlitwy

” JEDNOCZESNOSC modlitw wielu tysięcy ludzi ma moc uzdrawiania świata. Obecny chaos rozprasza siły budowy lepszego jutra.” Ten Apel Gaji przyniósł Swami Shraddhananda Eli z gór Indii w 2009 r.

 

Apel Gaji o równoczesność modlitw na Ziemi:

Módlcie się równocześnie 10 min./ kwadrans po godzinie UTC, codzień raz.

Hourly Universal Global Sync – Every day, ten minutes past any UTC hour.

My ludzie na unikalnej Planecie Ziemia żyjemy świadomi siebie, istnienia świata i Kosmosu. Ujawnijmy wszystkim świętość Planety Życia. Pomnóżmy multi-krotnie narzędzie „Sync” („Sync”hroniczna równoczesność modlitw). Niech powszechnie dostępne „Sanktuarium” okryje Glob i otwiera drzwi Miłosierdzia 24 razy codzień dla każdego na 30 minut dowolnej pierwszej półgodziny UTC. Wtedy Ludzie Dobrej Woli mogą choć raz dziennie przez prosty akt woli i serca wejść świadomie do „Sanctuarium Życia*)” zachowując własną wiarę. Dziękujmy w medytacjach za każde życie razem i prośmy w modlitwach bez słów o dobrą przyszłość. Medytujmy wszędzie: we własnych domach, na wolnym powietrzu, w pagodach, kościołach, synagogach, kaplicach, zendo, meczetach, salach zdalnego skupienia (Care-room) lub w każdym dowolnym miejscu, gdy jesteśmy świadomi jednoczesności z innymi istotami czującymi. Niech każdy ma osobisty udział w rozwoju harmonii Życia w Pokoju na Ziemi.Szczegóły Życzenia Gaii są znane z wywiadu „Eli” w „The Gaja Minute” i z Internetu.

Ostatnio często są ogłaszane tak zwane Globalne Marathony, zwykle na kilka dni. Są one sporadyczne i nieskoordynowane. Ich popularność i liczebność przybliża szanse spełnienia apelu Gaii, jeżeli organizacje inicjujące Global-Maratony uwzględnią ich synchronizację. „Sanctuarium” i „Sync” (skrót od „SYNCHROnizacja”) są to narzędzia organizujące globalną równoczesność modlitw. Są one szczegółowiej opisane w Internecie.

 

Streszczenie  

Przez wielokrotną synchronizację „SYNC” milionów jednoczesnych modlitw i medytacji tworzy się:

BEZUSTANNY–MARATON—MEDYTACYJNY

THE PERENNIAL-MEDITATION-MARATHON “- (PMM)

w wirtualnej czaso-przestrzeń (doraźnie nazwanej:) „Sanktuarium Życia”*). Programy nauczania medytacji i innych duchowych skupień, kursy, kazania i szkoły modlitw, są najprostszymi źródłami informacji rozpowszechniającymi sztywny wybór 24 wspólnych czasów na duchowe skupienia w jednej okołoziemskiej czaso-przestrzeni. Nauczyciele informują podczas szkoleń i uczenia o modlitwach lub o medytowaniu, że pierwsze połowy godzin UTC są to czasy, w którym każde skupienie ducha może być równoczesne z milionami skupień innych ludzi dookoła globu. Jednoczesność ta jest niezależna od wiary, czy religii, i jest wspólna dla wszystkich. Potwierdza ona Prawa Człowieka ONZ o prawie do wolności wiary. Informacja jest prosta: Każde pierwsze pół godziny UTC jest właściwym czasem, w którym medytacja lub modlitwa, dostrojona według „Sync” jest równoczesna z innymi modlitwami dookoła całego globu, mimo odległości między ludźmi.

Ludzie modlą się o dobre współżycie w pokoju, o wzajemne wybaczania, o wspomaganie oraz sprawiedliwość w przemianach społecznych. Modlą się również o ochronę od naturalnych zagrożeń Życia na Ziemi, takich jak zmiany klimatu, głód, susze lub katastrofa od asteroidy. Osoby medytujące i praktykujące skupienie dla własnego rozwoju (również niewierzący) uczą się jak odbierać, przyjmować i emitować swój udział w zdalnej wspólnocie kolektywnego oświecenia (We-Enlightenments.) Realistyczna Teoria Konfliktu (zob.: Wiki) mówi, że konstruktywne stosunki między grupami można osiągnąć tylko wtedy, gdy istnieją nadrzędne cele wspólne dla wszystkich grup. Globalne Maratony-Modlitw łączą się w Jeden-Nadrzędny-Cel: Sztafetę/Maraton-Medytacji Swiata jako wpólny cel.

*) “Sanktuarium Życia” to tytuł roboczy dla (narazie bezimiennej) virtualnej czaso-przestrzeni. Jest nadzieja, że światowa organizacja URI powołana do wyboru nazwy dla wspólnej czasoprzestrzeni da jej imię szybko.

KOMENTARZ

Warunki i skutki globalnej równoczesności modlitw, medytacji i skupień ducha?

Warunki

To proste: Umawiamy się raz na zawsze na jeden wspólny sposób wyznaczania chwil globalnych spotkań, w sposób łatwy do stosowania przez każdego. Tworzymy w naszych mózgach, sercach i w Sferze Publicznej (bezimienną) Czaso-Przestrzeń jako wirtualne miejsce, które służy ludziom do synchronizacji duchowych skupień i osiągnięcia jednoczesności takich czynności jak modlitwy i medytacje. Ta globalna czaso-przestrzeń pojawi się w naszej wyobraźni i w światowej sferze publicznej jako wirtualna świątynia bez ścian i bez dachu, ze sferyczną podłogą jak pokład statku kosmiczego na kulistej powierzchni Ziemi. Ma ona zamiast dachu kosmos poza błękitem nieba. Nazwijmy to miejsce: “Sanktuarium Życia” **) (jest to tutaj tymczasowy tytuł. Inne nazwy mogły by być np.: “Świątynia ziemskiego statku kosmicznego” lub “Gaiafield świątynia” „Swiątynia ABabel” itd. Wybór stałej nazwy jest sprawą otwartą zależną od języka). “Sanctuarium Życia,” otwiera Drzwi Miłosierdzia dla każdego człowieka dobrej woli o każdej pełnej godzinie (o każdej NN: 00: 00) na 30 minut, a zamyka po pół godziny (zawsze o każdej NN: 30: 00 UTC.) Każdy człowiek, gdziekolwiek jest na Ziemi, może wejść do Sanctuarium Życia za pomcą aktu woli we własnym umyśle i sercu.

Skutki

Załóżmy, że pojedynczy uczestnik odwiedza Sanktuarim Życia tylko jeden raz dziennie. Są nas miliardy. Ułamek z 7 miljardów wystarcza, aby co godzina coraz to nowe liczne tysiące uczestników jednocześnie objęły Ziemię w skupieniu modlitw i medytacji. Wtedy łączna liczba odwiedzających jest znaczna i sięga w miliony. Ludzie mogą bez uprzedzeń korzystać z czasu skoortynowanego UTC” gdyż jest to neutralna swiatopoglądowo miara czasu. która globalnie dostraja skupienie modlitw do globalnej jednoczesności. Każda wiara i dowolny światopogląd mogą zaakceptować UTC. Nie da się przywłaszczać globalnej synchronizacji przez pojedynczą grupę wiary. Tak więc, przy użyciu narzędzia “Sync” ludzie mogą brać udział w światowym rezonansie skupień ducha, modlitw i medytacji między wielu tysiącami serc i umysłów.
K
ażdy przedział czasowy “Life Sanctuary” zawiera szczytową chwilę “SYNC” w środku każdej pierwszej połowy godziny UTC (w przedziale czasu NN: 15 ± 5: 00.) Chwila „Sync” występuje, gdy znaczna liczba ludzi jednocześnie osiąga wysokie duchowe skupienie w modlitwie, w medytacji, w pracy dla własnego lub społecznego rozwoju. Co godzinę wstępują do „Sanktuarium Życia” liczni coraz inni wierni różnych wyznań i wiar, a także pielgrzymi szukający prawdy życia. Ta 24-ro-godzinna żywa sztafeta powtarza się codzien i cogodzina zawsze na nowo.

Process “HugSync” jednoczesnych skupień duchowych – działa jak filtr, który sprawia, że powstają różnice pomiędzy dwoma połówkami godziny UTC. Przyjmujemy, że równoczesność licznych duchowych skupień, szczególnie gdy biorą udział ludzie wysoko rozwinięci duchowo, oddziaływuje odmiennie w pierwszej połowie godziny wybranego czasu UTC *) i inaczej niż w drugiej połowie, gdzie brak zsynchronizowanych skupien:

 • W pierwszej połowie godziny „Sync” oferuje wartość: “jeden” lub “tak” i niesie nas ku lepszej przyszłości. Chwila “Sync” (NN: 15 ± 5: 00) występuje przez ~ 10 minut w odcinku czasu NN: 10: 00 – NN: 20: 00 w każdej z pierwszych połówek godzin UTC. Zobacz szczegóły w “HUGSc”: http://www.syncgaiahug.wordpress.com. Na twoją rutynową codzienną praktykę przeznacz około 10 min. (od 7 do 25 minut) w dowolnej godzinie UTC: Np .: 01:10 | 02:10 l … | 22:10 | 23:10. – NN oznacza: 01, 02, 03 … 22, 23,00.
 • – 2. W drugiej połowie UTC-godziny “Sync” oferuje wartość “zero” lub “nie”. Jest to czas na sprawne włączanie przyjętych zmian przejscia ku „nowemu” oraz na rozstanie się z nieudacznymi dotychczas okolicznościami życia, przesądami i starym zdezaktualizowanym zachowaniem.

Zobacz 4 minut wideo: “Jak działa HugSync”? (aktualizacja audio w oczekiwaniu)

Bezustanny Maraton Modlitw i Medytacji

En:   https://youtu.be/TKV_epPXAVE

Każdy może mieć poczucie osobistego czynnego udziału i nie czuje się bezsilny. Przez 10 Minut własnego skupienia dostrojonego przez “HugSync” do globalnej jednoczesności conajmniej raz dziennie może przyczyniać się do pokoju i lepszego jutra dla siebie i wszystkich ludzi. Może także synchronizować oddech do wielu na całym świecie, a także rozwijać rodzaj własnej modlitwy z prostej:

od “Modlę się o …” do “besłownej, kontemplacyjnej modlitwy bliskiej medytacji,” jaką zaproponował Swamij Shraddhananda Eli.Team of „HugsUniversalGlobalSync”  < syncgaiahug.wordpress.com >Z ramienia HUGS, tekst przełożył na język polski.

Prof. Tomasz Sluszkiewicz

Grudzień, 2015.

 

 

 

 

 

 

 


 “SYNCHRO” wersja polska = The ‘SYNC’

Proces “SYNCHRO”  Oct/2013.Jul/2014

Jak zrobić świat lepszym?

Wspaniały rozwój nauki, technologii i przemysłu: (ostatnie dekady – to internet, satelity. nanotechnika, astrofizyka itd.), zmieniają radykalnie warunki bytowania ludzi. Czy przez to życie na Ziemi stało się lepsze? Czy ten olbrzymi skok cywilizacyjny zaspokaja oczekiwania ludzi na lepszy świat? Czy nie tłumi potrzeby człowieka być świadomym cudu istnienia?

Albert Einstein dał jednoznaczną odpowiedź: „Stało się przeraźliwie jasnym, że technologia daleko wyprzedziła wartości “być człowiekiem.” 

Czas zatem poszerzyć środki kształtowania postaw ludzkich o taki proces przemiany, aby człowiek z własnego wewnętrznego przekonania stał się na codzień rzetelny i spolegliwy, aby żył moralnie, zgodnie z normami współżycia. Czas powielać znane od dawna metody pracy nad samym sobą”.Można to zrobić przez globalną synchronizację. Ci co regularnie medytują są dość liczni, aby być zalążkiem i przykładem dla zapoczątkowania powszechnego ruchu. Za pomocą procesu “Synchro” można synchronizować liczne miliony w okół globu co godzinę w prosty, bezsłowny sposób.

.

Prosty sposób globalnej synchronizacji.

Proces “Synchro” (The “SYNC”) jest rozwinięciem posłania Swamij Eli Shraddhananda, który w 2009 roku przyniósł z gór Indii wieść, że jednoczesność modlitw jest życzeniem matki – Ziemi.   “Gaia” zaleca, abyśmy synchronizowali modlitwy i medytacje. Szczegóły posłania Swamij “Eli” są dostępne od września 2009 w internecie pod:   “Gaia is calling”.

Jedną z podstawowych wielkości fizycznych, którą najdokładniej określamy za pomocą współczesnej technologji pomiaru, jest czas. Wiąże on życie wszystkich ze wszystkimi zdarzeniami świata. Czas skoordynowany UTC (United Time Coordinated) jest podstawą każdego czasu lokalnego. Jest to również wiarygodna i powszechnie dostępna baza dla globalnej synchronizacji.

Wprowadźmy pojęcie digit-godziny “1/0” składającej się z dwóch półgodzin. Przyjmujemy, że:

 • pierwsza półgodzina o wartości “jeden” – czyli “tak,” to czas ku (lepszej) przyszłości;
 • druga półgodzina o wartości “zero” – czyli – “nie,” unosi w przeszłość nasze dolegliwe wady.
 • digit-godzina “1/0 jest podstawą nowego procesu wspólnej, synchronicznej pracy nad polepszeniem swego charakteru, poprawą współżycia między narodami i społecznościami Ziemi i współżycia w pokoju dla całego megaorganizmu jakim jest Ziemia. Proces ten jest zgodny z odwiecznymi naukami wielkich religii świata i całym dorobkiem kulturalno-cywilizacjnym wielu wieków. Swiatowy Czas Skoordynowany UTC jest wspólny dla wszystkich ludzi, na całym globie.

Podział dnia na 24 godziny czasu UTC jest wszędzie dostępny i wspólny dla świata. Digit-godzina jest narzędziem rezonansu i stwarza perspektywę przeprowadzania demokratycznych wyborów przez internet  nawet dla wszystkich dorosłych mieszkańców całego globu.

W jaki sposób można  mieć udział w procesie “SYNCHRO.”  (the ” SYNC “):

 1. Synchronizuję! Wybieram taką chwilę mojej medytacji, praktyki samo-rozwoju lub modlitwy – samotnej lub zbiorowej, –  aby uważność przypadła w środku pierwszej połowy godziny UTC. (szczegóły: H.U.G.S. = Hourly Unversal Global Synchron. = “The SYNC.”)  = “SYNCHRO.”
 2. Czynię to raz dziennie 10 minut (lub więcej). Regularnie.
 3. Myślą i uwagą sięgam do (nieznanych mi milionów) ludzi na planecie, do narodu. współwiernych, do bliskich i najbliższych.
 4. Myślę, choćby chwilkę, jak przyjmować, rozdawać i mnożyć dary istnienia. (Słońce i Ziemię, wodę, powietrze, jadło dla całej współrodziny ludzi i wszystkiego co żyje).
 5. “Żyję dla was i dla ciebie” (Reguła, wynikająca z poglądu “Ubuntu,” plemienia Zulu, która mówi, że istnieje uniwersalna więź łączącą całą ludzkość.)
 6. Nie istnieje żadna oddzielna organizacja. żadne szczególne wymagania, członkowstwo itp., które musiałbym spełniać.  Jest to  nowy zwyczaj dzielenia czasu. t. na chwile zwrócone ku lepszej przyszłości i chwile porzucenie uciążliwości międzyludzkiego współżycia w odchodzącą przeszłość. Jest analogia “digit-godziny” do podziału czasu na “dzień i noc.” lub  “rano i wieczór,”

Video: < HugSync” =  “Synchro Modlitw>

Bezustanny Maraton Medytacyjny

 

Każdy kto chce, z pośród 7-miu miliardów żyjących na globie, ćwiczy taką postawę przez dziesięć minut raz na dzień. Każdy ma wkład i dostęp do procesu. Planeta jest co godzinę otulana w rezonans kolektywnej świadomości 24 razy na dobę przez coraz to nowych ludzi  medytujących i modlących się w SYNCHRO. Możesz przebywać w dowolnym miejscu, aby uczestniczyć w skupieniu w dogodnym dla Ciebie czasie. Możesz wybrać dowolną praktykę. Każda połączy Cię  w rezonans z całym światem.

Niektóre globalne ruchy społeczne, stowarzyszenia, zgromadzenia wiary, organizacje i grupy zainteresowań, różnego autoramentu szkoły prowadzą kursy rozwoju, pracy nad własnym „Ego“ i  podnoszenia morale. Uczą one, jak wejść w stan skupienia i uważności duchowej za pomocą różnych technik medytacji, modlitwy i pracy nad samorozwojem. Zwłaszcza medytacje ostatnio rozpowszechniają się. Zagłębianie się we własne wnętrze jest drogą dojścia do extazy egzystencji, do tak zwanego stanu oświecenia, znanego w technikach Wschodu jako na przykład samadhi, satori i inne.

Podsumowanie

Proces “SYNCHRO” jest to publiczne dobro społeczne dostępne za darmo wszędzie dla każdego co godzinę bez potrzeby uzgadniania każdorazowo logistyki. Na początek podczas wprowadzania do przestrzeni publicznej, wspomniane wyżej organizacje zapraszają ludzi praktykujących codziennie. Po oficjalnym opublikowaniu przez Organizację Narodów Zjednoczonych, (na przykład jako serwis globalnych wyborów), liczba uczestników zwiększy się. Miliony – co godzinę innych ludzi, na zasadzie efektu domina – będą skupiać się w pierwszej, kolejnej półgodzinie uważności i rezonansu w trosce o innych i o przyszłość pokoleń. Drugie pół godziny to czas, aby wygaszać destrukcyjne emocje, takie jak: nienawiść, chciwość, zemsta. Proces “Synchro” może trwać bez przerwy nawet wiele lat. Niesie on szansę na pierwszą kolektywną extazę zbiorowej uważności (zbiorowe samadhi dużej liczby ludzi). Być może nastąpi to w dalekiej przyszłości, ale już teraz odmiennie rysuje się obraz nowego i napewno lepszego świata.

_   _   __ __ __ __ __   _   _  _

18. Październik 2013 / lipiec, 2014/ luty 2016.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s